Regulamin zakupów

Regulamin

 

 1. Ogólne postanowienia, Portal i Produkty
 1. Power Investment Michał Krzymowski Spółka Jawna niniejszym ustala dla Klientów indywidualnych oraz Klientów instytucjonalnych Regulamin - dotyczy on całego asortymentu uwidocznionego pod adresem https://www.e-kwiaty.pl.
 2. Użyte w niniejszych warunkach sformułowanie Ekspres Kwiatowy lub Operator, każdorazowo oznacza Power Investment Michał Krzymowski Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000212867, NIP: 7122884104, ul. 3 Maja 7/10, 20-078 Lublin, adres poczty elektronicznej: biuro@e-kwiaty.pl tj. właściciela oraz administratora serwisu E-kwiaty.pl, a także podmiot prowadzący punkt sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w oparciu o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
 1. Portalu - należy przez to rozumieć prowadzoną przez Operatora stronę internetową dostępną pod domeną: e-kwiaty.pl, za pośrednictwem której Klient może zapoznać się z asortymentem Operatora dotyczącym Produktów (niebędącym ofertą w rozumieniu art. 66-661 Kodeksu cywilnego), a także dokonać zamówienia Produktów (zawrzeć umowę sprzedaży Produktów);
 2. Produktach – należy przez to rozumieć oferowane przez Operatora za pośrednictwem Portalu towary, w tym przede wszystkim kwiaty i stworzone z nich kompozycje (bukiety), produkty spożywcze (np. czekoladki i alkohol), wyroby cukiernicze (np. torty) oraz inne drobne upominki/prezenty (np. maskotki);
 3. Produktach Kwiatowych – należy przez to rozumieć Produkty obejmujące kwiaty oraz tworzone z nich kompozycje (bukiety), w tym również tzw. kwiaty w pudełku (Flowerbox/Kwiatobox) czy kosze kwiatowe;
 4. Produktach Cukierniczych – należy przez to rozumieć Produkty obejmujące wyroby cukiernicze wytwarzane przez partnerskie cukiernie, w tym przede wszystkim torty;
 5. Produktach Prezentowych – należy przez to rozumieć Produkty niebędące Produktami Kwiatowymi lub Cukierniczymi obejmujące przede wszystkim drobne upominki lub prezenty (m.in. perfumy, maskotki, balony itp.), jak również gotowe produkty spożywcze (w tym alkohol);
 6. Dodatkach – należy przez to rozumieć gotowe produkty spożywcze (w tym alkohol), drobne upominki lub prezenty dostępne w ofercie Portalu wyłącznie jako dodatki do Produktów Kwiatowych lub Cukierniczych, które dostarczane są przez lokalną kwiaciarnie lub cukiernie wraz z przygotowywanymi przez nią Produktami Kwiatowymi lub Cukierniczymi; 
 7. Umowie – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży/dostawy Produktów zawartą pomiędzy Operatorem a Klientem za pośrednictwem Portalu lub w jakikolwiek inny sposób, do której zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu;
 8. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają prawo nabywania praw i zaciągania zobowiązań, korzystające z funkcjonalności Portalu, w tym zawierającą z Operatorem Umowę za pośrednictwem Portalu lub w jakikolwiek inny sposób, której warunki ogólne określa niniejszy Regulamin;
 9. Odbiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają prawo nabywania praw i zaciągania zobowiązań, na rzecz której zrealizowane ma być świadczenie Operatora objęte Umową; Odbiorcą może być Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia;
 10. Dniach Roboczych – należy rozumieć przez to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 11. Szczegółowych Warunkach Dostawy  - należy przez to rozumieć stanowiące integralną część Umowy szczegółowe i aktualnie obowiązujące (dostępne) warunki dotyczące zasad i możliwości dostaw (doręczeń) Produktów Odbiorcy; aktualne Warunki Dostaw dostępne są na Portalu pod adresem: https://www.e-kwiaty.pl/info/terminy-i-warunki-dostaw.html; Klient posiada możliwość ich pobrania w formacie pdf.; aktualne na dzień złożenia zamówienia Warunki Dostaw Klient otrzymuje również wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w pkt. 2.15.
 1. Ekspres Kwiatowy może wykonywać Umowę dotyczącą sprzedaży Produktów samodzielnie lub:
 1. za pośrednictwem lokalnych kwiaciarni partnerskich na terenie całej Polski – w odniesieniu do Umów obejmujących sprzedaż Produktów Kwiatowych;
 2. za pośrednictwem cukierni partnerskich na terenie całej Polski -  w odniesieniu do Umów obejmujących sprzedaż Produktów Cukierniczych;
 3. za pośrednictwem partnerów zagranicznych niepowiązanych lub powiązanych kapitałowo i/lub osobowo z Operatorem – w odniesieniu do Umów wykonywanych poza terytorium Polski
 1. Prezentacja Produktów na Portalu ma walor wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66-661 Kodeksu cywilnego, przy czym wskazane na Portalu ceny Produktów obowiązujące w chwili składania przez Klienta zamówienia są dla Operatora wiążące. Dostępność informacji o Produktach na Portalu nie oznacza dostępności tych Produktów i możliwości realizacji zamówienia, w tym możliwości dostawy Produktów w dowolnym miejscu dostawy wskazanym przez Klienta.
 2. Zdjęcia Produktów (kwiaty i ich kompozycje, torty i inne wyroby cukiernicze) prezentowane na Portalu mają walor jedynie poglądowy wskazujący na ogólną formę Produktów (np. orientacyjny kształt, kompozycję i jej układ, gatunek kwiatów itp.). Doprecyzowaniu faktycznego wyglądu zamawianego Produktu służy jego opis słowny opublikowany na Portalu. Natomiast ostateczny wygląd dostarczonego Produktu zależy chociażby od naturalnie występującej różnorodności nawet wśród roślin/kwiatów tego samego gatunku (rozmiar, odbarwienia itp.), jak również od szczegółowego przedmiot zamówienia (w tym ilość kwiatów itp.). Nieznaczne różnice mogą występować również w odniesieniu do wyglądu Produktów Cukierniczych (np. torty), które są każdorazowo wynikiem nowej pracy rzemieślniczej cukierników. Postanowienie powyższe nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi, niezgodności Produktu z Umową lub nienależytego wykonania Umowy przez Operatora, jeżeli dostarczony Produkt posiada wady, w tym jeżeli jego niezgodność ze zdjęciem lub opisem Produktu nie mieści się w ww. uzasadnionych granicach.
 3. Postanowienia pkt. 1.6. powyżej odnoszą się również do zdjęć Dodatków. Wynika to z faktu, iż ich bezpośrednią dostawą wraz z Produktami Kwiatowymi lub Cukierniczymi zajmuje się określona lokalna cukiernia lub kwiaciarnia, która w swojej ofercie może dysponować Dodatkiem o zbliżonych, ale nie tożsamych parametrach (wygląd, rozmiar, marka), jak te wskazane na zdjęciu na Portalu.  
 4. Walutą zamówienia są złote polskie (zł). W walucie tej dokonywane będą również ewentualne zwroty.
 5. W przypadku zamówień z alkoholem wydanie towaru Klientowi/Odbiorcy następuje w momencie wydania przez Operatora w Punkcie Sprzedaży Alkoholu zamówionego towaru firmie kurierskiej (miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt Sprzedaży Alkoholu). Kurier wręczający przesyłkę Klientowi/Odbiorcy ma prawo wylegitymować osobę odbierającą przesyłkę w celu sprawdzenia czy jest to osoba pełnoletnia. Kurier nie wyda osobie odbierającej przesyłki w przypadku, gdy nie zgodzi się ona na wylegitymowanie lub gdy stwierdzi, że jest to osobą niepełnoletnią lub/i w stanie nietrzeźwym. 
 6. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki zawierającej alkohol przez osobę pełnoletnią. Złożenie zamówienia na alkohol jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. Ponadto składając zamówienie Klient  oświadcza, że upoważnia kuriera realizującego dostawę przesyłki zawierającej alkohol do odbioru towaru w jego imieniu w Punkcie Sprzedaży Alkoholu. Operator we własnym zakresie w Punkcie Sprzedaży Alkoholu weryfikuje wiek kuriera oraz jego stan trzeźwości pod kątem wymagań powyższej ustawy.
 7. Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator tj. Power Investment Michał Krzymowski Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000212867, NIP: 7122884104, ul. 3 Maja 7/10, 20-078 Lublin. Operator przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie składania zamówienia lub rejestracji konta w Portalu w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania z Portalu, w tym dokonywania zakupów w Portalu a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa opublikowana na Portalu Klauzula Informacyjna RODO Operatora. Najpóźniej na etapie składania zamówienia Klient wyraźnie potwierdza zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną RODO i akceptuje jej postanowienia. 
 8. Przeglądanie asortymentu Portalu i składanie zamówień przez Klienta nie wymaga rejestracji (założenia konta), przy czym Klient posiada możliwość zarejestrowania (założenia swojego konta) na Portalu, co może ułatwić/przyspieszyć składanie zamówień (zawieranie Umów) w przyszłości. Rejestracja nie jest obowiązkowa.
 9. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 10. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Portalu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Portalu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Portalu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., zamieszczanie w Portalu zdjęć pornograficznych, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, przemoc, obrażających uczucia religijne itp.
 11. Operator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje prowadząc Portal, umożliwiając nieodpłatnie Klientowi:
 1. w razie, gdy wymaga tego dana funkcjonalność Portalu:
 1. korzystanie przez Klienta z Portalu w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na to korzystanie z Portalu, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi;
 2. jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści;
 1. zakończenie, w każdej chwili, korzystania z Portalu (likwidacji konta Klienta).
 1. Miejscem spełnienia świadczenia (wykonania Umowy) przez Operatora jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z wyłączeniem zamówień obejmujących alkohol, w przypadku których miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt Sprzedaży Alkoholu zgodnie z pkt. 1.9-1.10.

 

 1. Procedura składania zamówień

 

 1. Zamówienia składane są przez Klienta za pośrednictwem Portalu (korzystając z ogólnie dostępnych przeglądarek internetowych) lub telefonicznie. Do składania zamówień drogą elektroniczną Klient potrzebuje dostępu do internetu. W przypadku zamówień obejmujących alkohol umowa sprzedaż zawierana jest i realizowana w prowadzonym przez Operatora Punkcie Sprzedaży Alkoholu.
 2. Klient może składać zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Ekspresu Kwiatowego:
 1. za pośrednictwem Portalu: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
 2. telefonicznie: od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-20:00 (z wyłączeniem innych dni ustawowo wolnych od pracy).
 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem Operatorowi przez Klienta oferty zawarcia Umowy na Produkty objęte tym zamówieniem na warunkach szczegółowych określonych w zamówieniu z uwzględnieniem ogólnych postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Portalu Klient powinien wejść do Portalu, a następnie – wykorzystując udostępnione w nim funkcjonalności, w tym formularz zamówienia – powinien w szczególności:
 1. wybrać Produkty, które chce zakupić i określić ich ilość;
 2. wybrać oczekiwaną datę dostawy;
 3. dodać wybrane Produkty do swojego „Koszyka”;
 4. wprowadzić dane Odbiorcy (w tym adres właściwy do dostawy);
 5. wybrać metodę płatności;
 6. wprowadzić swoje dane (dane nabywcy);
 7. zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu, Warunki Dostawy oraz potwierdzić zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną RODO;
 8. sfinalizować złożenie zamówienia przyciskiem: „KUP  TERAZ”.
 1. Do momentu zatwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "KUP TERAZ" Klient może dokonać modyfikacji zamówienia lub wybranych metod płatności za pośrednictwem funkcjonalności Portalu.
 2. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia za pośrednictwem Portalu jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, zwłaszcza pól oznaczonych gwiazdką (*). 
 3. Złożenie przez Klienta zamówienia (złożenie oferty) za pośrednictwem Portalu staje się skuteczne z chwilą wykonania ostatniej z czynności wskazanych w pkt. 2.4. powyżej. Skuteczne złożenie zamówienia może skutkować powstaniem po stronie Klienta obowiązku zapłaty, o czym jest wyraźnie informowany w formularzu zamówienia na Portalu.
 4. W celu złożenia zamówienia telefonicznie Klient powinien zadzwonić na wskazany w tym celu na Portalu w zakładce KONTAKT numer telefonu Operatora (Biuro Obsługi Klienta) składając jednoznaczną ofertę zakupu dotyczącą Produktów Operatora prezentowanych na Portalu obejmującą co najmniej:
 1. oznaczenie zamawianego Produktu/ów, w tym ich ilość;
 2. oczekiwany termin dostawy;
 3. dane Odbiorcy, w tym adres właściwy do dostawy;
 4. swoje dane.
 1. W przypadku, gdy podane dane przez Klienta w ofercie wskazanej w pkt. 2.8. są niedokładne, nieprecyzyjne lub niewystarczające, Operator – w toku rozmowy telefonicznej – zwróci się do Klienta o ich niezbędne uzupełnienie/sprostowanie.
 2. Złożenie przez Klienta zamówienia (złożenie oferty) telefonicznie staje się skuteczne z chwilą jednoznacznego potwierdzenia przez Klienta w toku rozmowy telefonicznej woli zakupu uzgodnionych Produktów, z zastrzeżeniem pkt. 2.9. powyżej. Skuteczne złożenie zamówienia może skutkować powstaniem po stronie Klienta obowiązku zapłaty.
 3. Po złożeniu zamówienia (dowolną metodą) Klient otrzyma drogą e-mail lub/i w formie wiadomości sms, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub/i numer telefonu, wygenerowane automatycznie potwierdzenie dokonanego zamówienia. Nie stanowi ono potwierdzenia przyjęcia zamówienia (zawarcia Umowy) do realizacji.
 4. Po wstępnej weryfikacji złożonego skutecznie (dowolną metodą) zamówienia Klienta, Operator przesyła Klientowi drogą e-mail lub/i w formie wiadomości sms, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub/i numer telefonu, potwierdzenie przyjęcia zamówienia (oferty). Jest to jednoznaczne z przyjęciem oferty przez Operatora i zawarciem Umowy na warunkach określonych w zamówieniu (z uwzględnieniem ewentualnego modyfikującego przyjęcia oferty zakupu przez Operatora lub innych uzgodnień stron dokonanych pomiędzy zamówieniem Klienta a potwierdzeniem jego przyjęcia), niniejszym Regulaminie i Warunkach Dostawy. W przypadku, jeżeli Klient dokonał uprzedniego uiszczenia ceny na rzecz Operatora, a nie dojdzie do ostatecznego przyjęcia zamówienia do realizacji, Operator niezwłocznie zwraca Klientowi uiszczone przez niego należności w tej samej formie, w jakiej zostały one wpłacone. 
 5. Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji złożonego przez Klienta zamówienia okaże się, iż jego proste przyjęcie jest niemożliwe (błędne, niepełne lub nieprecyzyjne dane Klienta/Odbiorcy; brak możliwości realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Operatora lub jego podwykonawców/dostawców itp.), Operator zawiadomi o tym Klienta drogą e-mail lub/i telefonicznie uzupełniając/prostując wymagane dane, modyfikując warunki zamówienia lub uzgadniając odstąpienie od jego realizacji. Po dokonanych uzgodnieniach następuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia (oferty) zgodnie z pkt. 2.12. powyżej. W przypadku, jeżeli Klient dokonał uprzedniego uiszczenia ceny na rzecz Operatora, a nie dojdzie do ostatecznego przyjęcia zamówienia do realizacji, Operator niezwłocznie zwraca Klientowi uiszczone przez niego należności w tej samej formie, w jakiej zostały one wpłacone.
 6. Operator realizuje wyłącznie zamówienia prawidłowo, w całości opłacone przez Klienta, z zastrzeżeniem pkt 2.15. – 2.16 poniżej.
 7. Realizacja Umowy (dostawa) dokonywana jest po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie bankowym Operatora. Operator może wyjątkowo przystąpić do realizacji Umowy przed zaksięgowaniem pełnej wpłaty na koncie bankowym Operatora po uprzednim przesłaniu przez Klienta drogą e-mail (Biuro Obsługi Klienta) do Operatora bankowego potwierdzenia dokonania wpłaty, jednakże ostateczna decyzja o takim wcześniejszym przystąpieniu do realizacji Umowy każdorazowo należy do Operatora, który zastrzega sobie prawo do odmowy bez podania przyczyn.
 8. Po zawarciu Umowy jej zmiana (np. w zakresie miejsca lub terminu dostawy, Odbiorcy itp.) możliwa jest wyłącznie za zgodą Operatora. Propozycję zmiany Umowy Klient składa Operatorowi przed jej wykonaniem drogą e-mail lub telefonicznie. Operator – po przeprowadzeniu weryfikacji  możliwość dokonania wnioskowanej zmiany – niezwłocznie informuje Klienta o swojej decyzji co do zgody na jej modyfikację lub braku możliwości jej zmiany. 
 1. Zamówienie Dodatków możliwe jest wyłącznie wspólnie z określonym Produktem Kwiatowym, Prezentowym lub Cukierniczym. Dokonywany przez Klienta wybór Dodatku odnosi się jedynie do jego cech ogólnych (np. pluszowy miś; kawa delikatesowa; świeczka na tort w kształcie cyfry „4”, wazon), a nie jego cech szczegółowych (w tym: producenta, marki, koloru, składu, dokładnego rozmiaru itp.), chyba że w opisie słownym Dodatku opublikowanym na Portalu wyraźnie wskazano szczegółowe cechy danego Dodatku (np. marka alkoholu itp.).  Informacja w tym zakresie przekazywana jest Klientowi najpóźniej na etapie potwierdzania przez niego zamówienia obejmującego Dodatek.  
 2. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, rozwiązanie Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Operatora, przy czym Klient – przed rozpoczęciem dostawy Produktów – może zwolnić Operatora z obowiązku świadczenia/dostawy Produktów składając prośbę o nie dostarczanie Odbiorcy Produktów objętych Umową, a Operator zobowiązuje się tą prośbę – w miarę możliwości – wykonać, o czym niezwłocznie powiadamia Klienta. Powyższa prośba Klienta nie skutkuje rozwiązaniem Umowy i nie rodzi po jego stronie roszczeń wobec Operatora, w tym o zwrot uiszczonej ceny za Produkty, chyba że prośba Klienta będącego konsumentem złożona została przed przystąpieniem Operatora do realizacji Umowy i nie poniósł on z tego tytułu jakichkolwiek kosztów – wówczas Operator niezwłocznie zwraca Klientowi uiszczone przez niego uprzednio cenę.
 3. Ceny Produktów prezentowane na Portalu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich. 
 4. Dokonując zamówienia Klient wskazuje oczekiwany przez niego termin dostawy Produktów precyzując go zarówno co do daty (rok, miesiąc, dzień), jak i (w przypadku określonych Produktów) wybranego orientacyjnego przedziału godzinowego, przy czym po przyjęciu zamówienia (zawarciu Umowy):
 1. data dostawy ma charakter wiążący dla Operatora i stanowi sztywny termin wykonania jego zobowiązania (zastrzeżony na korzyść obu stron);
 2. przedział godzinowy ma charakter jedynie szacunkowy i stanowi wskazówkę dla Operatora co do oczekiwanej przez Klienta optymalnej chwili dostawy Produktów, którą Operator postara się w miarę możliwości uwzględnić.
 1. Wskazane terminy dostawy Produktów wiążą Operatora, o ile dojdzie do zawarcia Umowy (przyjęcia zamówienia), a Klient dokona prawidłowego opłacenia zamówienia w wymaganych terminach wskazanych w rozdziale III niniejszego Regulaminu oraz na Portalu. Informacja o obowiązującym Klienta terminie zapłaty, którego zachowanie jest konieczne dla realizacji Umowy we wskazanym przez Klienta terminie dostawy każdorazowo przekazywana jest Klientowi najpóźniej w momencie potwierdzania przez niego zamówienia. Informacja określa również skutki niedochowania tego terminu zapłaty przez Klienta, tj. uchybienie temu terminowi przez Klienta skutkuje rozwiązaniem Umowy (o ile doszło do jej uprzedniego zawarcia – przyjęcia zamówienia przez Operatora) lub odmową przyjęcia zamówienia przez Operatora (o ile uchybienie terminowi zapłaty nastąpiło przed przyjęciem zamówienia przez Operatora), chyba że strony uzgodnią (Klient wyrazi zgodę na) realizację dostawy w późniejszym terminie.
 2. Wskazane terminy dostawy Produktów odnoszą się do pierwszej próby ich doręczenia (wydania) Odbiorcy w miejscu określonym w Umowie. Nie stanowi naruszenia Umowy przez Operatora nie doręczenie Produktów we wskazanych terminach – pomimo prawidłowo podjętej próby doręczenia – z uwagi na okoliczności leżące po stronie Klienta (nieprawidłowo wskazane dane Odbiorcy lub adres dostawy) lub Odbiorcy (nieobecność w miejscu doręczenia, odmowa przyjęcia itp.).

 

 1. Realizacja zamówień / zasady dostaw

 

 1. Operator realizuje dostawę Produktów:
 1. za pośrednictwem firm kurierskich GLS lub DHL; lub
 2. za pośrednictwem lokalnych partnerskich kwiaciarni; lub
 3. za pośrednictwem lokalnych partnerskich cukierni;
 4. za pośrednictwem partnerów zagranicznych.

 

Każdorazowo informacja dla Klienta o sposobie dostawy w przypadku zamawianych przez niego Produktów znajduje się w formularzu zamówienia na Portalu lub jest przekazywana przez Operatora drogą e-mail lub telefonicznie (przy zamówieniach składanych w innej formie niż za pośrednictwem funkcjonalności Portalu). Wyjątkowo Operator może jednostronnie zdecydować o zmianie formy dostawy, o czym poinformuje niezwłocznie Klienta, jednakże nie wpływa to na uzgodniony termin dostawy oraz cenę uiszczoną przez Klienta.

 

Samo złożenie zamówienia przez Klienta we wskazanych w niniejszym Rozdziale lub w Szczegółowych Warunkach Dostawy terminach nie gwarantuje jego realizacji (dostawy Produktów) w oczekiwanym terminie (dniu), bowiem oprócz tego konieczna jest pozytywna weryfikacja zamówienia przez Operatora (przyjęcia zamówienia na zasadach wskazanych w Rozdziale II). Tym samym dotrzymanie przez Klienta terminów złożenia zamówienia wskazanych w niniejszym Rozdziale lub w Szczegółowych Warunkach Dostawy jest warunkiem niezbędnym do realizacji dostawy w oczekiwanym przez niego terminie, ale nie jedynym.

 

 1. Ekspres Kwiatowy nie realizuje dostawy Produktów w inne niż niedziela dni ustawowo wolne od pracy.

 

 1. Szczegółowe warunki dostawy dostępne są nieodpłatnie na Portalu. Mogą one zawierać informacje uwzględniające ewentualne nagłe/wyjątkowe okoliczności modyfikujące aktualne i dostępne (na dzień składania zamówienia) warianty dostawy oraz ich warunki. Klient zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Dostawy przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Zapoznanie się z ich treścią i akceptację ich postanowień Klient każdorazowo potwierdza przez złożeniem zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy zasadami dostaw określonymi w niniejszym Regulaminie, a postanowieniami wskazanymi w Szczegółowych Warunkach Dostaw – wiążące są postanowienia Szczegółowych Warunków Dostaw.

Dostawa za pośrednictwem firm kurierskich

 1. Za pośrednictwem firm kurierskich GLS lub DHL Operator realizuje przede wszystkim dostawę Produktów Prezentowych oraz Produktów Kwiatowych obejmujących róże, tulipany oraz storczyki w eleganckim opakowaniu (Usługa Kwiatobox / Flowerbox / Kwiaty w pudełku). Taka forma dostawy odbywa się tylko na terenie Polski.
 2. Dostawa realizowana jest na terenie Polski w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę każdorazowo w godzinach od 8:00 do 18:00.
 3. Aby Produkty dostarczane za pośrednictwem firm kurierskich dotarły do Odbiorcy w ustalonym terminie (dzień) zamówienie musi zostać prawidłowo złożone i opłacone najpóźniej do godziny 13.00 dnia poprzedniego w przypadku przesyłek z kwiatami oraz najpóźniej do godziny 14.30 w przypadku pozostałych prezentów.
 4. W wybranym dniu dostawy kurier podejmuje jedną próbę doręczenia przesyłki oraz awizację telefoniczną na numer telefonu Odbiorcy wskazany w zamówieniu. W przypadku nieobecności Odbiorcy pod wskazanym adresem w planowanym terminie, ponowna próba doręczenia zostanie podjęta następnego Dnia Roboczego.
 5. Przed odebraniem Produktów od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W sytuacji, gdy opakowanie jest uszkodzone Klient/Odbiorca ma prawo odmowy podpisania protokołu odbioru i żądania otwarcia przesyłki w obecności kuriera w celu sprawdzenia, czy dostarczone Produkty nie uległy uszkodzeniu. W innym wypadku należy podpisać protokół odbioru i rozpakować przesyłkę w obecności kuriera sprawdzając jej zawartość. Kurier ma obowiązek poczekać, aż zawartość przesyłki zostanie sprawdzona.
 6. W przypadku uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół uszkodzenia na druku, którym dysponuje kurier, a w przypadku braku takiego druku na czystej kartce w dwóch egzemplarzach. W protokole powinny znaleźć się następujące informacje:
  - czas i miejsce dostawy,

- co zostało zniszczone i w jakiej ilości,

- określenie zabezpieczenia paczki (jak została zabezpieczona),

- wyraźny podpis doręczającego kuriera.

 1. W przypadku uszkodzenia przesyłki wewnątrz Klient ma prawo odmówić jej przyjęcia. 
 2. Niedopełnienie przez Klienta będącego konsumentem (lub do którego stosują się przepisy dotyczące konsumentów) obowiązków wskazanych w pkt. 3.8. – 3.10. powyżej nie skutkuje utratą przez niego jakichkolwiek przysługujących mu na mocy prawa uprawnień, w tym z tytułu rękojmi za wady Produktów czy niezgodności Produktu z Umową, przy czym może istotnie ułatwić potwierdzenie zasadności zgłoszonej przez niego reklamacji. 
 3. W przypadku Klientów niebędących konsumentami (lub do których nie stosuje się przepisów dotyczących konsumentów), w odniesieniu do Produktów dostarczanych im za pośrednictwem firmy kurierskiej, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta z chwilą wydania ich przez Operatora przewoźnikowi (firmie kurierskiej). Ewentualne roszczenia z tytułu uszkodzenia/zaginięcia Produktów w transporcie Klient może zgłaszać bezpośrednio do przewoźnika na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe oraz Rozporządzenia Ministra Transportu I Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego. Operator uprawniony jest do negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klienta niebędącego konsumentem zgłoszonej z uwagi na okoliczność uszkodzenia Produktu w transporcie.

Dostawa przez lokalne kwiaciarnie

 1. Realizacja Umów na dostawą Produktów Kwiatowych wraz z ewentualnymi Dodatkami za pośrednictwem lokalnych kwiaciarni odbywa się najwcześniej w następujących terminach:
 1. dostawa Produktów w dniu składania zamówienia – wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 18:00;
 2. dostawa Produktów na sobotę – wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 15:00 w sobotę;
 3. dostawa Produktów na niedzielę – wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 12:00 w niedzielę. 

Operator zastrzega ograniczenie terytorialne dostawy Produktów z datą dostawy na niedzielę złożonych od godziny 15:00 w sobotę poprzedzającą do godziny 12:00 w niedzielę (dzień dostawy). Weryfikacja możliwości dostawy następuje po sprawdzeniu kodu pocztowego Odbiorcy.

 1. Realizacja dostawy Produktów za pośrednictwem lokalnych kwiaciarni do Odbiorców odbywa się w godzinach: 
 1. od godziny 9.00 do godziny 20:00 od poniedziałku do piątku w dwu godzinnych przedziałach czasowych;
 2. od godziny 09.00 do godziny 20:00 w soboty i niedziele w dwu godzinnych przedziałach czasowych.
 1. Produkty Kwiatowe połączone z Produktami Prezentowymi oraz same Produkty Prezentowe dostarczane są najwcześniej Dnia Roboczego od dnia złożenia i opłacenia zamówienia.
 2. Jeżeli w wyznaczonym przez Klienta terminie dostawy Odbiorcy nie będzie pod wskazanym w zamówieniu adresem lub doręczenie Produktów Odbiorcy w tym terminie okaże się niemożliwe z innych niezależnych od Operatora lub doręczyciela przyczyn:
 1. w pierwszej kolejności, doręczyciel – w miarę możliwości – wyda Produkty innej osobie przebywającej w tym czasie w lokalu, pod który miała nastąpić dostawa, w tym domownikowi czy pracownikowi (w przypadku gdy miejscem dostawy jest zakład pracy);
 2. w drugiej kolejności, doręczyciel – w miarę możliwości – wyda Produkty innej osobie przebywającej w tym czasie w sąsiednim lokalu, w tym np. sąsiadowi (w odniesieniu do obszarów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/szeregowej za lokal sąsiedni uznaje się również sąsiedni jednorodzinny/szeregowy budynek mieszkalny); 
 3. w trzeciej kolejności, Produkty zostaną zwrócone do lokalnej kwiaciarni realizującej dane zamówienie, a doręczyciel pozostawi – w miarę możliwości - w miejscu docelowej dostawy wiadomość, w której zawarta będzie informacja o próbie doręczenia przesyłki i możliwości jej odbioru w lokalnej kwiaciarni realizującej zamówienie (w tym godzinach jej otwarcia), adresie tej kwiaciarni oraz o danych kontaktowych Operatora lub firmy kurierskiej realizującej dostawę przesyłki. 
 1. W przypadku podania przez Klienta w zamówieniu numeru telefonu do Odbiorcy, Odbiorca może zostać za jego pośrednictwem zawiadomiony o planowanej próbie doręczenia Produktów (awizacja) lub o ich doręczeniu w jeden ze sposobów wskazanych w pkt. 3.16. Kontaktując się z Odbiorcą w celem awizacji, doręczyciel – w miarę możliwości – nie ujawnia Odbiorcy charakteru przesyłki.
 2. Klient ma możliwość skorzystać z dodatkowo płatnej usługi podjęcia ponownej próby bezpośredniego doręczenia Produktów Odbiorcy, jeżeli pierwsza z nich (z przyczyn niezależnych od Operatora) okaże się nieskuteczna (usługa: Spróbuj Ponownie).  Decyzję o skorzystaniu z usługi Spróbuj Ponownie Klient może podjąć po pierwszej bezskutecznej próbie doręczenia (drogą e-mail lub telefonicznie). Realizując usługę Spróbuj Ponownie Operator – w miarę możliwości – uwzględnia sugestie Klienta co do nowego terminu dostawy. Aktualna cena usługi Spróbuj Ponownie zależna jest od miejsca oraz terminu planowanego doręczenia i każdorazowo uzgadniana jest z Klientem przed przyjęciem jej do realizacji. Korzystając z usługi Spróbuj Ponownie Klient przyjmuje do wiadomość i akceptuje, iż odroczenie terminu dostawy Produktów może wpłynąć negatywnie na ich jakość (świeżość).

 

Dostawa przez lokalne cukiernie

 

 1. Produkty Cukiernicze dostarczane są na terenie całej Polski od poniedziałku do soboty przez najbliższe cukiernie partnerskie, przy czym o możliwości dostawy w sobotę weryfikowana jest w oparciu o podany przez Klienta na etapie składania Zamówienia kod pocztowy.
 2. Aby Produkty Cukiernicze dostarczane za pośrednictwem lokalnych cukierni dotarły do Odbiorcy w wybranym przez Klienta terminie (dniu) zamówienie musi zostać złożone i opłacone najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedniego.
 3. Realizacja dostawy Produktów Cukierniczych do Odbiorców odbywa się w dwóch przedziałach godzinowych 8:00 - 12:00 i 12:00 - 18:00 (do wyboru przy składaniu zamówienia).
 4. W dniach 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku mogą nastąpić zmiany w terminach przyjmowania i realizacji zamówień. Informacje te będą przedstawione na naszej stronie przy danym produkcie.
 5. Jeżeli Umowa obejmuje zarówno Produkty Cukiernicze, jak i Produkty Kwiatowe lub Prezentowe mogą zostać one doręczone oddzielnie w celu zachowania najwyższej jakości (świeżości) wszystkich z nich. Nie modyfikuje to uzgodnionych terminów dostawy (data + ew. przedział godzinowy).
 6. W odniesieniu do dostaw realizowanych przez lokalne cukiernie postanowienia pkt. 3.16. – 3.18. stosuje się odpowiednio.

 

 1. Zasady dotyczące Usług „Bileciku” i „Zdjęcie w ramce”

 

 1. W przypadku zamówienia Produktów, Klient ma możliwość komunikacji z Odbiorcą poprzez umieszczenie w trakcie składania zamówienia informacji tekstowej, która zostanie wydrukowana lub napisana odręcznie (w zależności od aktualnych możliwości Operatora lub lokalnej kwiaciarni/cukierni) oraz doręczona Odbiorcy wraz z Produktami („Bilecik”). Usługa Bilecik jest nieodpłatna.
 2. W przypadku zamówienia niektórych Produktów, Klient może zlecić Operatorowi wydruk, oprawę oraz doręczenie wraz z Produktami zdjęcia do Odbiorcy („Zdjęcie w ramce”). Usługa „Zdjęcie w ramce” jest odpłatna zgodnie z cennikiem opublikowanym na Portalu.
 3. Informacja o możliwości skorzystania z Usługi Bilecik lub Zdjęcie w ramce w przypadku zamówienia określonego Produktu każdorazowo ujawniania jest na Portalu w formularzu zamówienia.
 4. Bilecik lub Zdjęcie w ramce nie mogą zawierać treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, przedstawiać przemocy w jakiejkolwiek postaci, uprzedzeń rasowych czy narodowościowych, konfliktów zbrojnych lub treści mogących wywołać uczucie zgorszenia u Odbiorcy.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Operatora naruszenia warunków wskazanych w pkt. 4.4. Operator odmawia doręczenia Bileciku i/lub Zdjęcia w ramce i niezwłocznie powiadamia o tym Klienta. Gdy odmowa dotyczy Usługi Zdjęcia w ramce, a Klient uprzednio dokonał za nią zapłaty, Operator niezwłocznie dokonuje jej zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 

 1. Forma płatności

 

 1. Operator umożliwia Klientowi dokonanie płatności wynikających z Umowy należności w następujących formach:
 1. płatność kartą kredytową on-line;
 2. płatność kartą kredytową przez telefon;
 3. płatność w systemie PayPal;
 4. płatność przelewem internetowym za pośrednictwem systemu PayNow;
 5. płatność przekazem pocztowym;
 6. płatność przelewem bankowym.

 

 1. Zasady odpowiedzialności Operatora

 

 1. Operator ponosi wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność za brak zgodności Produktów z Umową oraz na zasadach ogólnych z tytułu nienależytego wykonania/niewykonania Umowy na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którą:
 1. jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany na zasadach określonych w art. 43d ww. ustawy;
 2. jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy na zasadach określonych w art. 43e ww. ustawy.
 1. W przypadku Umów zawieranych z Klientem niebędącym konsumentem (lub do którego nie stosuje się przepisów dotyczących konsumentów) wyłącza się odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie Produktów z powodu podania przez Klienta błędnych/nieprecyzyjnych danych Odbiorcy (w tym adresu dostawy) lub braku płatności za złożone zamówienie, chyba że jest to wynikiem uchybień/zaniedbań Operatora.
 3. W przypadku gdy Umowa ma charakter umowy o świadczenia na rzecz osoby trzeciej (Odbiorcy), osoba trzecia (Odbiorca) nie może żądać bezpośrednio od Operatora spełnienia świadczenia, jak również nie przysługują jej ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi, brak zgodności Produktu z Umową lub z tytułu nienależytego jej wykonania. Te przysługują wyłącznie Klientowi. 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy

 

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 3-5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287, tekst jednolity), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest:
 1. rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (pkt 3), 
 2. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (pkt 4);
 3. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (pkt 5). 

 

W związku z powyższym Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienie od Umowy w trybie art. 27 ww. ustawy w przypadku Umów dotyczących:

 1. wszystkich Produktów Kwiatowych i/lub Cukierniczych – z uwagi, iż są to rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, a niekiedy również wyprodukowane są według specyfikacji Klienta lub służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. Produktów Prezentowych, które wykonywane są według specyfikacji/wytycznych Klienta (np. odbitki zdjęć);
 3. Produktów Prezentowych lub Dodatków, które dostarczone zostały w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (w tym artykułów spożywczych; perfum itp.).

Informacja o wyłączeniu prawa odstąpienia w odniesieniu do konkretnych Produktów prezentowanych na Portalu ujawniana jest w formularzu zamówienia.

 

 1. W przypadku wskazanym w pkt. 7.1.c powyżej Klient będący konsumentem traci ustawowe uprawnienie (wynikające z art. 27 ustawy o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy obejmującej wspomniany Produkt/Dodatek w momencie, w którym – otrzymawszy opakowany Produkt/Dodatek – otwiera opakowanie (tj. przerywa ciągłość opakowania). Nie wyklucza to skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia na innej podstawie prawnej (np. zgodnie z art. 43e ustawy o prawach konsumenta, gdy sprzedawany Produkt/Dodatek jest niezgodny z Umową lub art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego, gdy sprzedawany Produkt/Dodatek ma wady). Należy również zaznaczyć, iż czynność otwarcia winna odnosić się do opakowania samego Produktu/Dodatku, a nie opakowanie przesyłki, w której Produkt/Dodatek ewentualnie dostarczono Klientowi.
 2. W odniesieniu do Umów dotyczących innych Produktów/Dodatków niż wskazane w pkt. 7.1. powyżej Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument lub osoba, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumentów) może odstąpić od Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.5. poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Jeżeli Umowa obejmowała jednocześnie Produkty/Dodatki, co do których wyłączono powyższe prawo odstąpienia oraz Produkty/Dodatki, co do których prawo odstąpienia Klientowi przysługuje, Klient uprawniony jest do odstąpienie od Umowy – według własnego wyboru - w całości lub w części tj. w odniesieniu do Produktów/Dodatków, co do których tego prawa nie wyłączono. 

 

Bieg terminu do odstąpieniu od Umowy rozpoczyna się:

 1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania Produktu),

b) od daty otrzymania przez Klienta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

 

 1. Odstąpienie od Umowy zgodnie z pkt. 7.3. powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie tam wskazanym. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Operatorowi Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, a także jego cech i funkcjonowania. 
 2. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cech lub funkcjonowania.
 3. Klient, który odstąpił od Umowy ma obowiązek zwrócić Produkt Operatorowi, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Klient może zwrócić Produkt: 
 1. drogą pocztową/kurierską do siedziby Operatora, tj. ul. 3 Maja 7/10, 20-078 Lublin;
 2. osobiście lub drogą pocztową/kurierską do lokalnej kwiaciarni/cukierni, która zajmowała się wykonaniem danej Umowy (dostawą Produktów).

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 1. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 1. Reklamacje

 

 1. Klient może wnieść reklamację w przypadku nieprawidłowości w procesie zawierania Umowy, funkcjonowania Portalu, a także niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Operatora. 
 2. Reklamacja powinna zawierać: 
 1. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz dane kontaktowe Klienta (co najmniej adres e-mail lub adres pocztowy do doręczeń);
 2. przedmiot reklamacji, w tym ewentualne oznaczenie Produktu lub funkcjonalności Portalu, których dotyczy reklamacja, a także przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację (w tym – w miarę możliwości Klienta – stosowną dokumentację zdjęciową lub inne materiały uzasadniające zgłoszone zastrzeżenia); 
 3. datę zawarcia i numer Umowy (zamówienia), którego dotyczy reklamacja (jeżeli dotyczy);
 4. podpis Najemcy – w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej. 
 1. Reklamacje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Operatora:
 1. telefonicznie pod numerem: +48 22 250 14 15; lub
 2. e-mailem na adres: biuro@e-kwiaty.pl; lub
 3. pisemnie na adres siedziby Operatora: Power Investment Michał Krzymowski Spółka Jawna, ul. 3 Maja 7/10; 20-078 Lublin, Polska
 1. Operator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej przyjęcia, przy czym uprzednio niezwłocznie potwierdza przyjęcie reklamacji.
 2. Operator udziela odpowiedzi na reklamacje w tej samej formie, w jakiej została ona złożona przez Klienta, chyba że:
 1. złożona została ona wyłącznie telefonicznie – wówczas odpowiedź udzielana jest drogą e-mail; lub
 2. Klient wyraźnie zażąda udzielenia odpowiedzi w innej formie – wówczas odpowiedź udzielana jest w formie żądanej przez Klienta, o ile Operator posiada techniczną możliwość udzielenia odpowiedzi na reklamację w wybranej przez Klienta formie; w przypadku braku technicznej możliwości udzielenia odpowiedzi na reklamację w wybranej przez Klienta formie, Operator udzieli odpowiedzi w tej samej formie, w jakiej została ona złożona przez Klienta (z zastrzeżeniem lit. a powyżej) informując go o braku możliwości udzielenia odpowiedzi w żądanej przez niego formie. 
 1. Klient jest uprawniony do wystąpienia z żądaniem przesłania wtórnika – duplikatu odpowiedzi na reklamację, w przypadku gdy odpowiedź nie została doręczona reklamującemu.
 2. W przypadku gdy reklamacja nie spełnia warunków określonych w pkt. 8.2., co uniemożliwia jej należyte rozpatrzenie, Operator niezwłocznie poinformuje Klienta o konieczności jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji może spowodować ich negatywne rozpoznanie. Jeżeli – wobec konieczności uzupełnienie reklamacji – nie może być ona rzetelnie rozpatrzona w terminie wskazanym w pkt . 8.4. powyżej, reklamacja „tymczasowo” rozpatrywana jest negatywnie, o czym Operator zawiadamia Klienta. Po uzupełnieniu reklamacji może być ona rozpatrzona ponownie. Reklamacje nieuzupełnione rozpatrywane są negatywnie, chyba że ujawni się możliwość ich pozytywnego rozpatrzenia pomimo ich nieuzupełnienia. 
 3. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że reklamacja ta została uwzględniona. Milczące uwzględnienie reklamacji nie dotyczy sytuacji, w których Operator skorzystał z uprawnienia wskazanego w pkt. 8.7. zd. drugie i zawiadomił o tym Klienta w powyższym terminie.
 4. W przypadku gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub w części, odpowiedź na reklamację powinna zawierać uzasadnienie.
 5. W przypadku, gdy Operator posiada wobec reklamującego wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu Umowy może ją potrącić z wierzytelności reklamującego, tj. z kwoty pieniężnej przysługującej reklamującemu w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Oświadczenie Operatora o dokonaniu potrącenia przesyłane jest reklamującemu wraz z odpowiedzią na reklamację.
 6. Klient może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  https://uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php

 

 1. Punkt kontaktowy

 

Operator – jak administrator Portalu – wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), związany z Portalem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: e-mail: zgloszenie@e-kwiaty.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Klienta – jako użytkownika Portalu – do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Operatorem. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

 

 1. Opinie Klientów

 

 1. Operator zbiera opinie swoich klientów m.in. celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Operatora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Operatora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu.
 2. Operator oświadcza, opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Operator i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).
 3. Operator zapewnia, że publikowane opinie o Produktach pochodziły od Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
 1. Opublikowanie opinii wystawionej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Operatora. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego, a w przypadku opinii o Produkcie Operator sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt.
 2. Operator wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.
 3. Operator nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Operator udostępnia wszystkie otrzymane opinie. Operator nie udostępnia sponsorowanych opinii.
 4. Operator informuje, że podejmuje działania mające zapewnić, aby opinie publikowane na prowadzonej przez niego stronie  https://www.e-kwiaty.pl pochodziły od klientów, którzy uprzednio nabyli Produkty za pośrednictwem Ekspresu Kwiatowego. Weryfikacja opinii następuje w oparciu o dane kontaktowe klienta wykorzystane przez niego uprzednio do złożenia zamówienia.
 1. Klient nie może zamieszczać na Portalu, w tym w ramach podziękowania, treści, które:
 1. są niezgodne z tematyką danego modułu (podziękowanie);
 2. dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Portalu lub zastrzeżeń do sposobu wykonania Umowy przez Operatora – te powinny być zgłaszane w sposób opisany w rozdziale VIII - Reklamacje;
 3. zawierają linki;
 4. służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Operatora, np. promowaniu konkurencyjnych portali, sklepów;
 5. służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
 6. służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych użytkowników Portalu;
 7. nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
 8. propagują jakikolwiek faszystowski, nazistowski, komunistyczny lub inny totalitarny ustrój państwa;
 9. nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
 10. znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
 11. zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
 12. zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
 13. naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 14. naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 15. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
 16. nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
 17. obrażają uczucia religijne;
 18. mogą wywoływać dyskomfort innych Klientów, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku wobec innych Klientów;
 19. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje w inny sposób.
 1. Klient (w tym każdy użytkownik Portalu), który uważa opublikowaną w Portalu treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Operatora zgłoszenie dotyczące tej treści. Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną na następujący adres e-mail Operatora: zgloszenie@e-kwiaty.pl.
 2. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Klienta, Operator bez zbędnej zwłoki przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 3. Operator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób terminowy (do 14 dni), nie arbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
 4. Decyzja Operatora może polegać:
 1. na usunięciu treści z Portalu albo 
 2. pozostawieniu treści w Portalu. 

Na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Operator nie korzysta ze zautomatyzowanych środków.

 1. O podjętej decyzji Operator powiadamiania zgłaszającego Klienta bez zbędnej zwłoki, w tym informuję go o możliwości i procedurze odwołania, chyba że Operator nie zna odpowiednich elektronicznych danych kontaktowych tego Klienta.
 2. Jeżeli zgłoszenie uwzględniono (usunięto treść z Portalu) lub Operator z własnej inicjatywy usunął z Portalu nielegalną treść wprowadzoną przez Klienta, Operator o swojej decyzji zawiadamia również Klienta, którego dotyczyła usunięta treść (który wprowadził ją do Portalu), chyba że Operator nie zna odpowiednich elektronicznych danych kontaktowych tego Klienta. Zawiadomienie zawiera szczegółowe uzasadnienie, w tym:
 1. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego zgodnie z ust. 3 czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy;
 2. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści;
 3. jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z warunkami korzystania z Portalu, wskazanie postanowień Regulaminu, na których opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z tym Regulaminem;
 4. informacje na temat przysługujących Klientowi możliwości odwołania się od decyzji.
 1. Klient dokonujący zgłoszenia, jak i Klient, którego treści dotyczy decyzja, może złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Odwołanie składane jest wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ust. 3.
 2. Operator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.02.2024 roku do zmiany lub odwołania w całości lub w części.
 3. W przypadku wszelkich wskazywanych przez Operatora numerów telefonu przeznaczony do kontaktowania się z nim w sprawie zawartej Umowy, opłata dla Klienta za połączenie nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 4. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem, wszelkie spory wynikające lub związane z Umową będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 5. Niniejszy Regulamin uwidoczniony jest w całości na stronie http://www.e-kwiaty.pl/info/regulamin-zakupow.html. Operator umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu poprzez umieszczenie na Portalu Regulaminu w formacie pdf. gotowego do pobrania przez Klienta.

 

Regulamin zakupów, obowiązujący do 27.02.2024 roku można znaleźć tutaj.

Czat z konsultantem
Zapisz się do newslettera
i odbierz bon w prezencie
po podaniu e-maila będziesz otrzymywać kody promocyjne, informacje o promocjach,
wyprzedażach, konkursach oraz nowościach e-kwiaty.pl.
Zapisz się do newslettera
i odbierz bon w prezencie
po podaniu e-maila będziesz otrzymywać kody promocyjne, informacje o promocjach,
wyprzedażach, konkursach oraz nowościach e-kwiaty.pl.